4. Ordlista

AdRank
Ett värde din annons tilldelas i varje auktion då den tävlar med andra annonsörers annonser om att få visas.

Bud, kvalitetsresultat och den förväntade effekten av tillägg och andra annonsformat är de faktor som påverkar din AdRank.

Du kan emellertid aldrig se vilken AdRank dina annonser har tilldelats eller kommer att tilldelas, varken på detaljerad eller aggregerad nivå.
Rapporten ‘Förlorad visningsandel p.g.a ranking’ ger en indikation på hur många fler visningar du kunde ha fått om din AdRank varit högre. Men den säger inte något om i vilken grad du måste höja ditt kvalitetsresultat och/eller ditt bud för att få högre AdRank i liknande auktioner. Du kan endast få en indikation på detta för enskilda sökord i dina sökordskampanjer.

Andra-pris-auktion

Second price auction. Generalised Second Price Auction. Vickrey auction.

Den auktionmodell AdWords bygger på och som där innebär att annonsören inte behöver betala mer än vad som krävs för att få en högre AdRank än den närmsta underliggande konkurrenten.

Annonsanpassare

Funktion med vilken du dynamiskt kan uppdatera din annons med information, till exempel ändra ett klockslag (nedräkning) eller ett lagersaldo.

Bud

Det du maximalt är beredd att betala för ett klick (CPC), tusen visningar (CPM), en uppspelning (CPV), en konvertering (CPA), eller vilken avkastning du vill ha på din annonsinvestering (ROAS).

Budet är en av faktorerna i uträkningen av AdRank.

I regel betalar du mindre per klick (visning, uppspelning) än du är beredd att göra, d.v.s att din faktiska kostnad per klick blir lägre än ditt bud.

Budgivningsmetod

Din budgivningsstrategi anger hur ditt bud sätts i enskilda auktioner.

Manuella budgivningsstrategier ger dig mer utrymme att själv ge bud för enskilda sökord eller andra inriktningsalternativ. Med automatiska budgivningsstrategier ger du systemet större utrymme att sätta bud åt dig baserat på mål som du angett.

Vilken budgivingsstrategi du väljer avgör också vad du kommer att betala för.

CPA

Cost Per Acquisition. Kostnad per förvärv. Kostnad per konvertering.

Ett mått på vad en konvertering kostat i snitt (kostnad / antal konverteringar).

CPA kan också användas som budgivningsstrategi då CPA-målet anger det pris du maximalt önskar betala för en konvertering. Du betalar emellertid per klick eller uppspelning, oavsett hur många konverteringar du fått.

CPC

Cost Per Click. Kostnad per klick.

Det du i snitt betalat per klick (kostnad / antal klick).

CPC kan också användas som budgivningsstrategi, då ditt CPC-bud anger hur mycket du maximalt är beredd att betala per klick. Du betalar i regel mindre än ditt bud.


CPE

Cost Per Engagement. Kostnad per engagemang.

Det du i snitt betalat per engagemang eller interaktion med Light Box-annonser (kostnad / antal interaktioner), vilka endast kan användas i displaykampanjer av undertypen ‘Engagera sig i ditt innehåll’ och ‘Se din annons’. Men det är endast i den senare kampanjtypen som du budar och betalar CPE.

CPI

Cost Per Install. Kostnad per installation.

Mått på vad appinstallationer kostat (kostnad / antal installationer).

CPM

Cost Per Mille. Kostnad per (tusen) visningar.

Det du i snitt betalat per visningar av annons (kostnad / antal visningar).

CPM kan också användas som budgivningsstrategi, då ditt CPM-bud anger hur mycket du maximalt är beredd att betala per visning. Du betalar i regel mindre än ditt bud.

Kan ej användas i sök- eller videokampanjer.

Har ersatts av vCPM, men standardbegreppet för att refererra till den här typen av budgivning är fortfarande CPM.

eCPC

Enhanced CPC. Förbättrad CPC.

Semi-automatiserad budgivningsstrategi med vilken du låter systemet höja ditt manuella CPC-bud med upp till 30% och sänka det ner till 100%. Du betalar per klick.

vCPM

Viewable CPM.

Det du i snitt betalat per faktiska (tusen) visningar av annonser, enligt Active View-teknologins mått på faktisk visning, d.v.s minst 50% av displayannonsen i minst 1 sekund, och minst 2 sekunder för videoannons.

Har ersatt CPM, men standardbegreppet för att refererra till den här typen av budgivning är fortfarande CPM.

Kan ej användas i sök- eller appkampanjer.

CPV

Cost Per View. Kostnad per uppspelning.

Det du i snitt betalat per uppspelning av video (kostnad / antal uppspelningar).

CPV kan också användas som budgivningsstrategi, då ditt CPV-bud anger hur mycket du maximalt är beredd att betala per uppspelning. Du betalar i regel mindre än ditt bud.

Används i videokampanjer.

CTR

Click Through Rate. Klickfrekvens.

Antalet klick / delat antalet visningar. CTR uttrycks i %.

Discovery

Videoannonsformat av typen TrueView. Annons med text och bild som kan visas på YouTube och videopartner och som startar när någon klickar på den.

Displaynätverket

Googles displaynätverk (GDN).

Består av miljontals webbplatser, appar och videoklipp, på och i vilka annonsörer kan visa sina annonser.

DSA

Dynamiska sökannonser. Dynamic Search Ads.

Se Dynamiska sökkampanjer

Dynamisk infogning av sökord

Dynamic Keyword Insertion.

En funktion för att automatiskt infoga det sökord som triggar annonsen någonstans i annonsen.

Dynamiska sökkampanjer (DSA)

Kampanjtyp i vilken man kan använda dynamiska sökannonser för att automatiskt skapa relevanta annonser som dynamiskt infogar rubrik och url i annonsen baserat på sökfrågan och den sida på din webbplats som den matchas med.

Google Merchant Center

Gränssnitt för att hantera flöden med produktdata som används för att skapa produktannonser i shoppingkampanjer.

Inriktningsmetod

Inriktningsalternativ. Targeting option. Targeting method.

I sin vidaste bemärkelse kan en inriktningsmetod inbegripa vilken som helst av de funktioner eller metoder som tillhandahålls i AdWords för att begränsa sin räckvidd till en viss målgrupp, till exempel geografisk eller språklig, eller med sökord i sökkampanjer.

Oftast referrerar emellertid inriktningsmetod till de specifika metoder som kan användas i annonsgrupper för att skapa målgrupper i displaykampanjer (Ämne, Intresse, Sökord, Placering, Remarketing, Demografi)

InStream

Videoannonsformat av typen TrueView. Överhoppningsbara annonser som visas innan eller i videoklipp.

Konvertering

En konvertering är ett mättal (metric) i AdWords-rapporter, och vad det talet uttrycker beror vilken teknisk implementering du gjort för att registrera vilken typ(er) av handlingar som konvertering.

Det bör vara en signifikant, värdefull handling. Såsom ett köp, en kontaktförfrågan eller ett samtal.

Konverteringsspårning

Tekniska metoder för att registrera konverteringar. Till exempel med AdWords konverteringsspårningskod, via Google Analytics eller vidarekoppling vid samtal.

Kvalitetsresultat

Ett mått på relevansen på din annons i varje auktion, som också är en faktor i uträkningen av din AdRank.

En mängd faktorer påverkar din annons kvalitetsresultat i varje enskild auktion. Bland dem din historiska CTR, landningssidans relevans och annonsens relevans (i förhållande till sökfrågan). Kvalitetsresultatets komponenter vid sökannonsering skiljer sig till viss del från annonsering i displaynätverket.

Kvalitetsresultatet finns också som kolumn under sökordsfliken i AdWords-kontot, men den anger där endast ett ungefärligt värde för vilket kvalitetsresultat det sökordet haft när det triggat en annons vid en sökfråga som exakt matchar sökordet.

ROAS

Return On AdSpend. Avkastning på annonsinvesteringen.

Intäkt/kostnad. Kolumnen i AdWords som visar relationen heter Konv.värde/Kostnad.

ROAS kan också användas som budgivningsstrategi då ROAS-målet anger den minsta avkastning du önskar få på din kostnad. Du betalar emellertid per klick eller uppspelning, oavsett vilken avkastning du fått.

Segment/era

Med hjälp av menyfliken ‘Segment’ kan du splitta upp datan för den typ av element du har i tabellen i olika segment. Fliken finns under flera huvudflikar (kampanjer, sökord, annonser etc) och innehåller flera olika typer av segment, som kan skifta med vilken typ av flik du befinner dig under.

Du kan till exempel splitta kampanjdata så att du ser hur stor del av kostnaderna, klicken, konverteringarna (etc) som skett i mobiler, hur stor del som skett i plattor och hur stor del som skett i desktops, för alla eller enskilda kampanjer.

Du kan till exempel också splitta sökordsdata så att du ser hur stor del av kostnaderna, klicken, konverteringarna (etc) som skett under vilken timma på dygnet.

Sökfråga

Se sökterm.

Sökning

Se sökterm

Sökord

Ord eller fras (flera ord) som används som inriktningsalternativ i AdWords.

Sökord kan användas som inriktningsalternativ i olika typer av kampanjer, och fungerar då lite olika.

Om sökord används i kampanj som kan trigga annons vid sökning på Google eller andra sökwebbplatser, så måste ordet, frasen eller (beroende på vilket matchningsalternativ som används) liknande eller relaterade ord och fraser finnas med i sökningen för att en annons skall kunna triggas.

Om sökord används i kampanj som kan trigga annons på sidor i Googles displaynätverk, så används kontextuell matchning, d.v.s att annonsen kan visas på sidor på där det ordet/frasen eller liknande eller relaterade ord/fraser förekommer.

Skall inte förväxlas med sökterm.

Sökpartner

Webbplats i Googles nätverk (sökpartnersnätverket) där en annons kan triggas vid en sökning. Webbplatsen kan ägas av Google (såsom Maps), men de flesta sökpartnerswebbplatser gör inte det.

Sökterm

Ordet eller frasen (flera ord) som används vid en sökning på Google, Google Play, YouTube, Google Maps eller annan sökpartnerswebbplats.
Skall inte förväxlas med sökord.
Rapporter över vilka söktermer som triggat en annonsvisning vid sökningar kallas söktermsrapporter.
Sökterm är ett annat ord för sökfråga och sökning.

Tillskrivningsmodeller

Modeller för att tillskriva olika element (kampanjer, sökord, annonser etc) konverteringar och konverteringsvärden beroende på i vilken del av en konverteringsprocess de spelat en roll (till exempel ett första eller ett sista klick) och hur viktig den rollen anses vara.